Why should a child be prepared for kindergarten as soon as possible?Dlaczego warto przygotowywać dziecko do rozpoczęcia przedszkola, tak szybko , jak to możliwe?

Pre-school education is a new, completely unknown stage in the life of our child. The time before starting kindergarten, namely the whole life of our little one, is usually spent at home with family.

This is the only life our child knows so far, which makes it important to prepare them early for this new stage, so much different from what the infant is familiar with. The majority of parents subconsciously prepare their children for kindergarten from the beginning of their lives by taking them to playgrounds and developing their social competence in interactions with others in various, everyday situations. However, it is important to take up conscious and regular actions aimed at introducing a child to the new environment as early as 6 months or even a year before sending them to kindergarten.

Crayons When to start?

In truth, it is best to start preparing a child for pre-school education after their second birthday, as this period marks the beginning of their ability to function in a group. It’s the best time to introduce changes and familiarise the infant with new rules. It is important to do that well in advance and gradually in order for our little one to get used to the new situation. Therefore, it is worth to start regular preparation even a year before sending a child to kindergarten. This will ensure that the first day in kindergarten is less stressful, both for the child and the parents.

Daily routine

It is very important to perform regular activities throughout the day as a preparation for kindergarten. We need to accustom our little one to early rising, early night and regular meals well in advance. It is also vital to practise “self-service” activities, such as cleaning teeth and using the toilet. If an activity is repeated regularly for an extended period of time, it becomes a habit. This is exactly what a parent should strive for. If we accustom our children to a particular routine, they will find it much easier to function in a new, pre-school environment.

Adaptation to kindergarten can take up to 4 months. However, if we ensure that our children are prepared and familiarised with new situations in advance, this period can become considerably shorter and our little ones will be happy to attend kindergarten every day. Rozpoczęcie przedszkola jest nowym etapem w życiu naszego dziecka, zupełnie nieznanym . Czas przed przedszkolem – czyli w przypadku malucha – całe jego życie, to najczęściej czas spędzony w domu w najbliższymi

Dziecko nie zna innego życia, dlatego bardzo ważne jest jak najwcześniejsze przygotowywanie go do nowego etapu, jakim jest rozpoczęcie edukacji w przedszkolu. Wiele działań realizujemy nieświadomie np. poprzez przebywanie na placach zabaw, gdzie dzieci rozwijają swoje kompetencje społeczne poprzez przebywanie z rówieśnikami. Ważne jest jednak, aby podjąć świadome i regularne działania mające na celu wprowadzenie dziecka do nowego środowiska dużo wcześniej przed wysłaniem ich do przedszkola .

Crayons Kiedy zacząć?

Tak naprawdę najlepiej rozpocząć przygotowania dziecka do edukacji przedszkolnej po drugich urodzinach, ponieważ ten okres to początek zdolności dziecka do funkcjonowania w grupie . To najlepszy czas na wprowadzenie zmian i zapoznania dziecka z nowymi zasadami. Ważne jest, aby zrobić z dużym wyprzedzeniem i stopniowo, po to aby nasz maluch mógł przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Warto rozpocząć regularne przygotowanie nawet rok przed wysłaniem dziecka do przedszkola. Dzięki temu pierwszy dzień w przedszkolu będzie mniej stresujący zarówno dla dziecka i rodzica.

Codzienność

Bardzo ważne jest, aby regularnie wykonywać czynności w ciągu dnia w ramach przygotowania do przedszkola. Musimy przyzwyczaić nasze maleństwo do porannego wstawania, wcześniejszego chodzenia spać oraz regularnych posiłków. Dodatkowo należy ćwiczyć czynności “samoobsługowe”, takie jak czyszczenie zębów i korzystanie z toalety. Jeżeli aktywność jest powtarzana regularnie przez dłuższy okres czasu, staje się zwyczajem. To jest dokładnie to, co rodzic powinien dążyć. Jeśli będziemy przyzwyczajać nasze dzieci do danej procedury, będzie im dużo łatwiej funkcjonować w nowym, środowisku przedszkolnym.

Adaptacja do przedszkola może trwać do 4 miesięcy. Jednak, jeśli mamy pewność, że nasze dzieci są przygotowane i zapoznali się z nowymi sytuacjami z góry, okres ten może być znacznie krótszy, a nasze maluchy będą chętnie uczęszczać do przedszkola na co dzień.

Posted in Dzieci w Cyfrowym Świecie, News Tagged with: , , , , ,