Why is first time in kindergarten such an important experience? How to cope?Dlaczego rozpoczęcie przedszkola jest takim wielkim przeżyciem? Jak sobie z tym radzić?

First time in kindergarten is a big deal, both for children and their parents. We are naturally anxious for our little ones and for their experience. Added to this is a flood of tears and a tight grip on mummy’s leg when parting, which does not facilitate the situation. In order to understand children, it is important to know what influences and triggers their emotions on the first day of kindergarten. We will try to explain which factors make it harder to part with parents and start the new stage of pre-school education.

  • Anxious parentsprescholer, kindergarten

We are stressed and touched by our crying child, which is why we try to explain that “mummy or daddy will be back in a few hours, don’t cry, everything will be fine…”. Unfortunately, this type of approach only makes it worse – partings should be short and formal. When adults are stressed they unconsciously make their children even more frightened – they feel and see that the parent is worried, which in turn makes them anxious.

  • Lack of support

When a child starts kindergarten, their I-system is not yet fully developed. This is why it is essential that they feel supported by their parents. Having so far interacted exclusively with close family, children are unaware that they can also get support from other people, such as a teacher. This is why they feel frightened.

  • Limited independence

Most of 3-year-olds still experience trouble using the toilet or eating on their own. Because of their lack of trust to the carers, they are not confident enough to ask for assistance in a new, terrifying situation.

  • Child-teacher communication

Not all 3-year-olds can speak fluently. Communication between children and their parents is fairly easy at home, but in kindergarten it is much harder for a child to understand and communicate their needs. This is yet another reason for frustration and terror.

All this makes it harder to explore and get comfortable in the new surroundings. Children are concentrated on their strong, inner emotions. As parents, we should try to understand how our child feels in this new situation. It is important not to show that we are more frightened than them. We ought to support them and give them time, which is most important here – gradual adaptation of a child to kindergarten can take up to 4 months. During this time parents should stay calm and not be tempted to leave their children at home.

Pierwsze dni w przedszkolu to wielkie wydarzenie dla dzieci, ale także ich rodziców. Boimy się o swoje pociechy i martwimy jak sobie poradzą, a rozpaczliwy płacz i często dodatkowo trzymanie mamy za nogę, kiedy przychodzi moment rozstania, dodatkowo utrudnia sytuację.
Aby zrozumieć dzieci , ważne jest, aby wiedzieć, co wpływa na ich emocje i co przeżywają maluchy w pierwszym dniu przedszkola. Postaramy się wyjaśnić, jakie czynniki sprawiają, że trudniej się rozstać z rodzicami i rozpocząć nowy etap edukacji przedszkolnej .

  • Zaniepokojeni rodziceprescholer, kindergarten

Jesteśmy zestresowani i rozczula nas płacz dziecka , dlatego staramy się wyjaśnić , że “mama lub tata będzie z powrotem w ciągu kilku godzin, nie płacz , wszystko będzie dobrze … ” . Niestety, ten typ podejścia tylko sprawia, że jest jeszcze gorzej – rozstania powinny być krótkie i formalne . Kiedy dorośli stresują się, nieświadomie sprawiają, że dziecko boi się jeszcze bardziej – czuje i widzi, że rodzic jest zaniepokojony, przez co wzrasta również jego niepokój.es them anxious.

  • Brak wsparcia

Dziecko które rozpoczyna przedszkole, ma słabo ukształtowany system własnego „Ja” Otrzymując wspieracie od rodziców i najbliższej rodziny, nie są świadome , że mogą także uzyskać pomoc ze strony innych osób, takich jak nauczyciel. To dlatego na początku są nieufne i przestraszone.

  • Ograniczona niezależność

Większość 3 latków ma kłopoty z samodzielnym korzystaniem z toalety i jedzeniem. Ze względu na brak zaufania do opiekunów, nie są one na tyle pewnie, aby poprosić o pomoc w nowej, przerażającej dla nich sytuacji, kiedy znajdują się w nowym środowisku i nowym otoczeniu.

  • Komunikacja nauczyciel – dzieci

Nie wszystkie 3-latki potrafią mówić płynnie. O ile komunikacja między dziećmi i ich rodzicami jest łatwa w domu, w przedszkolu znacznie trudniej jest dziecku, zrozumieć wiele rzeczy oraz komunikować swoje potrzeby. To kolejny powód do frustracji i strachu.

Wszystkie te rzeczy sprawiają, ze dziecko może mieć trudności z poznniem i oswojeniem nowego otoczenia, ponieważ skoncentrowane jest tylko na swoich silnych emocjach. Jako rodzice powinniśmy starać się zrozumieć, jak nasze dziecko czuje się w tej nowej sytuacji. Ważne jest, aby nie pokazywać, że jesteśmy równie lub bardziej przestraszeni od nich. Powinniśmy je wspierać i dać im czas, który w tej sytuacji jest najważniejszy. Stopniowe przygotowywanie dziecka do przedszkola może trwać do 4 miesięcy. W tym czasie powinniśmy zachować spokój i nie ulec pokusie, aby zostawić swoje dzieci w domu.

Posted in Dzieci w Cyfrowym Świecie, News Tagged with: , , , ,